Janneke Blijdorp

“Je kunt vanuit veel verschillende perspectieven naar het voedselsysteem en gewenste oplossingen voor de nijpende maatschappelijke problemen die samenhangen met het systeem kijken. Belangrijk is dat mensen met verschillende kijkrichtingen, belangen, achtergronden op een goede manier met elkaar in gesprek gaan om zo samen zicht te krijgen op nieuwe wegen die bijdragen aan een volhoudbare toekomst van het landbouw en voedselsysteem. Ik hoop en verwacht dat het innovatie lab dit ons brengt. Daarnaast is mijn wens dat ik kan bijdrage aan het creëren van meer ontvankelijkheid binnen mijn ministerie voor nieuwe spelers en spelregels die nodig zijn om alternatieve oplossingsrichtingen en routes die voort komen uit de oogst van morgen en bij kunnen dragen aan een kringlooplandbouw die draait om de echte waarden van voedsel, te omarmen en faciliteren”