Impactcirkel

 

Leden van de Impactcirkel ondersteunen de lab deelnemers en het lab als geheel door hun kennis en kunde, netwerk, invloed en positie waar nodig en gewenst aan te wenden voor vraagstukken van lab deelnemers. Concreet betekent dit:

  • Zij zijn actief betrokken bij wat er gebeurt en ontstaat in het lab

  • Zij geven steun en advies aan labdeelnemers en hun samenwerkingsverbanden

  • Zij vergroten de impact van de prototypes die uit het lab voortkomen door hun expertise en feedback en mogelijkheden om middelen mee te genereren

  • Zij vertellen in hun netwerk over het lab en zijn zo ambassadeur

  • Zij hebben een helikopterblik: impactcirkel leden denken mee hoe de prototypes maar ook het gehele lab werkelijk systeemimpact kan hebben

De groep kan veranderen van samenstelling in de loop van de tijd en is steeds een weerspiegeling van de deelnemers in het lab. Zij komen gedurende het lab regelmatig bijeen. Hieronder een overzicht van onze groeiende Impactcirkel.


Erik Pool

Algemeen Secretaris - Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Directeur Participatie -
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

unnamed.jpg

“De aarde kan ons zoveel schenken als we ons een goede gast tonen. In het innovatielab verwacht ik die ondertoon in alle ontmoetingen aan te treffen, als een basis, een vertrekpunt voor samenwerking aan mooie initiatieven waarmee we een natuurlijke landbouwtoekomst kunnen bouwen. Soms ben ik sceptisch over het eigen oplossend vermogen. Ik hoop dat het lab laat zien dat het optimisme mag overheersen als we uit ons eigen hokje stappen en samen willen optrekken. Dat lukt denk ik het beste door concrete projecten beet te pakken en daar wat van te maken - met onze poten in de vruchtbare klei dus.”


Teo Wams

Directeur Natuurbeheer  - Natuurmonumenten

“Natuurmonumenten is sinds 1905 een beweging van mensen met hart voor de natuur. We maken ons sterk voor natuur, niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Zo zien we mogelijkheden in samenwerking met boeren om samen de landschappen in Nederland en onze natuur te onderhouden en beheren met oog voor biodiversiteit. In de impact cirkel volg en adviseer ik vanuit deze achtergrond graag de innovaties uit het lab, waarbij ook het in kaart brengen van mogelijke belemmeringen en wat de verschillende prototypes echt teweeg kunnen brengen, van belang is.”  


Alex Datema

Voorzitter - BoerenNatuur

AlexDatema.png

“Kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw, het deltaplan biodiversiteitsherstel en de SDG’s, allemaal hebben ze gemeen dat we iets vragen van de boer. We weten inmiddels dat de oude oplossingen niet gaan werken. Daarom is het zo mooi dat een groep mensen bereid is tijd en energie te steken in het zoeken naar oplossingen die ver buiten de gebaande paden liggen, en dat er gekeken wordt naar het hele systeem en niet alleen naar het primaire proces op de boerderij. Voor mij is een ander helder uitgangspunt dat we moeten zoeken naar oplossingen geredeneerd vanuit een gebiedsgerichte aanpak, de “one size fits all” oplossingen uit het verleden werken niet meer. Samen, gebiedsgericht en innovatief dat zijn de kernwoorden van de nieuwe oplossingen.”


Peter Groot Koerkamp

Hoogleraar Agrotechnologie - WUR

Peter Groot Koerkamp.jpg

“Kijkend naar het systeem van landbouw en voedsel, kan ik met zekerheid zeggen dat er heel veel bruikbare kennis op de plank ligt. Echter, daarmee hebben we nog geen oplossingen. Bij de meeste innovatie zie ik dat het mis gaat in de praktijk; het bestaande systeem is immers robuust en niet van zichzelf geneigd tot verandering. In het Innovatielab zie ik professionals uit allerlei werelden hun kennis, ervaring bundelen. Dat is onmisbaar, want het systeem is zo complex dat we enkel met interdisciplinaire teams die én de technische én sociale aspecten van hun gewenste innovaties meenemen in hun ontwerp, tot veranderingssuccessen kunnen komen.”


Joris Lohman

Oprichter - Foodhub

Joris Lohman.jpg

“Ik neem deel aan de impactcirkel omdat het noodzakelijk is dat alle mooie, kleine initiatieven van de afgelopen jaren met elkaar verbonden worden om echt vaart te maken en de voedseltransitie op te schalen. Daarnaast is het belangrijk dat er verbindingen worden gemaakt tussen innovaties die ontwikkeld worden in niches en invloedrijke personen uit de gevestigde orde. Volgens mij is dit precies waar in de Oogst van Morgen aan gewerkt wordt.”


Hans van den Heuvel

Algemeen directeur - LTO Nederland

Hans van den Heuvel.jpg

“Boeren en tuinders willen vooruit. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst groen, gezond en gewaardeerd voedsel te kunnen produceren. Er gebeurt al ontzettend veel. Onze opgave is dat momentum te bundelen. Door successen te delen en door knelpunten te weg te nemen. Met het lab kunnen we daaraan bijdragen. Door inzichten te delen, maar juist ook door in actie te komen. Dat sluit aan bij de aard van onze leden: we willen niet alleen praten, maar ook echt iets dóén.”


Hank Bartelink

Directeur-bestuurder - Landschappen NL

portretfoto_Hank_Bartelink_Echt_Mooij_fotografie.drukwerk-8347.jpg

“Enkel door nieuwsgierig naar elkaar te zijn en de samenwerking actief op te zoeken, kunnen we in NL met elkaar een blijvende kwaliteit van het landschap en landschapsbeleving realiseren. Ik zie de meerwaarde van het lab in haar doelstelling om voorbij de huidige fragmentatie met allerlei partijen samen tot nieuwe en verrijkte oplossingen te komen. Daarnaast ben ik geïnteresseerd wat we van de innovatieve aanpak van het lab (dmv gebruik van Theory U) kunnen leren.”


Louise Vet

Directeur - NIOO KNAW & Voorzitter Deltaplan Biodiversiteit

LouiseVet.jpg

“De coalities en prototypes die voortkomen uit het lab van de Oogst van Morgen geven uitwerking aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en daarom draag ik daar vanuit mijn ervaring en netwerk graag aan bij."


Willem Lageweg

Kwartiermaker - Transitiecoalitie Voedsel

IMG_7514.JPG

“Ik zie de reis die het Innovatielab met en voor sleutelspelers in de wereld van landbouw en voedsel gaat organiseren als een avontuurlijke en veelbelovende tocht. Een tocht die eerst naar binnen gaat, dus naar je persoonlijke passie en drijfveren, om van daaruit gezamenlijk en met volle kracht te werken aan onze gemeenschappelijke toekomst.
De opgaven waar we voor staan zijn gigantisch. Gebundelde kracht is cruciaal om de noodzakelijke transitie in het landbouw- en voedselsysteem te versnellen. Vanuit de Transitiecoalitie Voedsel werken we daar hard aan. Ik hoop en verwacht dat het lab verrassende coalities tot stand brengt of bestaande coalities versterkt waarmee duurzaam, gezond, transparant en eerlijk het nieuwe normaal wordt in de wereld van landbouw en voedsel.”


Marjolijn Sonnema

Directeur-generaal Agro en Natuur - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Foto marjoleinsonnemavierkantsaturatie.jpg

“We moeten een beweging maken naar kringlooplandbouw en daarbij is alles nodig wat eraan kan bijdragen. Het is belangrijk dat we blijven zoeken, naar praktische en concrete concepten die nu al werken of kansrijk worden. Behalve diversiteit van aanpakken gaat het ook om het vinden van schaalbare, realistische en ‘volhoudbare’ manieren van landbewerking en voedselproductie. Vanuit mijn rol bij ‘De oogst van morgen’ zal ik dus scherp letten op de diversiteit en bruikbaarheid van de ideeën.”


Berno Strootman

 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving - College van Rijksadviseurs

"De omschakeling naar een duurzame en gezonde voedselproductie in een aantrekkelijk landschap, is één van de belangrijkste transities in het landelijk gebied voor de komende jaren. We moeten toe naar een betere deal tussen boer en maatschappij. Ik hoop op een voortvarende en daadkrachtige transitie naar een landbouw met bestaanszekerheid en een goed inkomen voor de boer in combinatie met een aantrekkelijk, toegankelijk, duurzaam en biodivers landschap."


Wouter-Jan Schouten

Thema directeur Sustainable Food Systems - Top Institute Food and Nutrition

BvOF TiFN 2017 Wouter-Jan Schouten 4.jpg

“Het realiseren van duurzame voedsel systemen, met positieve returns op natuurlijk, sociaal en financieel kapitaal is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Systemen met positieve impact gaan we nooit bereiken als we vanuit bestaande paradigma’s blijven werken; we zullen met elkaar toekomstbeelden met positieve impact moeten creëren en handelingsperspectieven moeten ontdekken die ons naar een echt duurzame toekomst kunnen leiden. Ik heb er vertrouwen in dat een voedselsysteem met positieve impact op bodem, water, biodiversiteit en klimaat mogelijk is, en ik hoop en verwacht dat het innovatielab ons als deelnemers zal inspireren om met elkaar die toekomstbeelden en handelingsperspectieven vorm te geven.”


Willem Ferwerda

CEO - Commonland

763.jpeg

"De toekomst van ons landschap ligt niet alleen in handen van boeren, natuurbeschermers, bedrijven of beleidsmakers maar in die van ons allemaal. Het landschap is de spiegel van ons innerlijk. Vanuit dat inzicht samen werken, zorgt voor acties op de grond die we voorheen niet voor mogelijk achten”


Jan Ernst de Groot

Chief Legal Officer - Koninklijke Ahold Delhaize

Jan Ernst de Groot def.jpg

“Voedsel is de belangrijkste sleutel tot een gezond leven op een gezonde planeet. Steeds meer mensen ontdekken dat en vragen erom, aan tafel en in onze winkels. Maar er is nog veel inzicht en doorzettingsvermogen nodig om los te komen van het bestaande systeem dat is gebaseerd op roofbouw. Voor blijvend succes zul je dat inzicht samen moeten beleven en vormgeven. Daarom is de opzet van dit lab zo uniek en kansrijk. Ik verwacht vernieuwende ideeën te horen en verrassende coalities te zien ontstaan. Graag draag ik daaraan bij, vanuit mijn werk in de mondiale food retail en als betrokken bewoner van het Noord-Hollandse platteland.”

Volkert Engelsman

Chief Executive Officer - EOSTA

Volkert Engelsman 2.JPG

“Ik heb een passie voor gezonde ecologische en faire voeding. Het is belangrijk dat er maatregelen komen voor een gelijker speelveld in de markt, waarin gezonde ecologische en faire voeding goedkoper wordt en ongezond maatschappelijk onverantwoord eten duurder.

Ik draag graag bij aan het innovatielab, omdat Eosta een best practice is voor ‘True Cost Accounting for Food, Farming & Finance’, waarin we de impact van voeding en landbouw op gezondheid, mens en milieu meten, managen, monetariseren en vermarkten.”