Hoe kun je meedoen?

Het innovatielab brengt veranderaars en vernieuwers uit de landbouw-, voedsel-, natuur- en watersector bij elkaar. Het gaat hierbij om mensen die met de lange termijn bezig willen zijn en kansen zien om beweging tot stand te brengen. Deelnemers zijn werkzaam de volgende sectoren:

-      Belangenorganisaties, zoals natuurorganisaties

-      Financiële sector

-      Agrarische ondernemers

-      Supermarkten, retail en mogelijke horeca

-      Overig bedrijfsleven zoals voedselverwerkende industrie, erfbetreders, logistiek

-      ZZPers en procesadviseurs actief in het LNV-veld

-      Kennis, onderwijs en wetenschap

-      Lokale, provinciale en nationale overheid

Zo zorgen we dat er genoeg kennis, kapitaal en kunde aanwezig is in het lab en is een aanpak over de grenzen van sectoren heen mogelijk. We vinden het belangrijk dat de deelnemers al bezig zijn met vernieuwing of tenminste open staan voor verandering.

Vormen van deelname

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt deelnemen aan het lab. We onderscheiden mensen die deelnemen aan het gehele innovatielab; regioverbinders; leden van de impactcirkel en financiers. Wat alle deelnemers bindt, is dat zij hart hebben voor transitie in het brede veld van het landbouw-en voedselsysteem en zich willen verbinden aan Voor de oogst van morgen vanuit hun expertise, ervaring en netwerk. Hierbij een korte beschrijving van de verschillende manieren van deelname:

Deelnemer aan het innovatielab

Dit zijn veranderaars die al bezig zijn met innovaties in dit landbouw- en voedselsysteem, die voor 1,5 jaar instappen in het innovatielab om samen versnelling te creëren door in dit lab tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen. Iedere deelnemer brengt zijn eigen transitieopgave in in het lab.

Het is van belang dat deelnemers er mee kunnen omgaan dat er vooraf geen specifieke vraag door iemand anders dan henzelf zal worden geformuleerd (kunnen omgaan met resultaat-onzekerheid en emergente processen).

NB: Naast deelnemers aan het totale lab, voorzien we dat in fase 2 van het lab ook andere veranderaars die in een bepaalde context of regio aan de slag zijn, vanuit hun praktijk, kennis en kunde betrokken worden bij het opstarten en doorontwikkelen van de prototypes (het woord prototype tot link maken naar de pagina met uitleg van begrippen) die ontstaan in fase 1.

Regioverbinder

De regioverbinders helpen ons om via de regio potentiële deelnemers te activeren. Tevens laten wij deelnemers meedenken over de verschillende categorieën en de sleutelspelers die in het lab zouden moeten komen. Naast de landelijke insteek, focussen wij ons momenteel op drie regio’s:

-      Foodvalley (regioverbinder: Gerdien Kleijer, programmamanager buitengebied gemeente Ede)

-      Groene Hart (regioverbinder: John van Duursen, trekker Wij.land)

-      Brabant (regioverbinder: Joost van der Cruysen, innovator binnen waterschap de Dommel)

Daarnaast zien we beweging ontstaan met betrekking tot Voor de oogst van morgen in andere regio’s.

Impactcirkel

Leden van de impact cirkel ondersteunen de lab deelnemers en het lab als geheel door hun kennis en kunde, netwerk, invloed en positie waar nodig en gewenst aan te wenden voor vraagstukken van lab deelnemers. Concreet betekent dit:

  • Zij zijn actief betrokken bij wat er gebeurt en ontstaat in het lab

  • Zij geven steun en advies aan labdeelnemers en hun samenwerkingsverbanden

  • Zij vergroten de impact van de prototypes die uit het lab voortkomen door hun expertise en feedback en mogelijkheden om middelen mee te genereren

  • Zij vertellen in hun netwerk over het lab en zijn zo ambassadeur

  • Zij hebben een helikopterblik: impactcirkel leden denken mee hoe de prototypes maar ook het gehele lab werkelijk systeemimpact kan hebben

De groep kan veranderen van samenstelling in de loop van de tijd en is steeds een weerspiegeling van de deelnemers in het lab. Zij komen gedurende het lab regelmatig bijeen.

Financiers

Zij zorgen voor funding voor (een deel van) het traject. Een idee is om hen te verenigen in een cirkel en af en toe bijeen te laten komen om te reflecteren op de outcome en output van het traject. Ze kunnen ook betrokken worden bij het opstarten van fase 2 en bij het doorontwikkelen van de prototypes.

Opbouw deelnemerskosten

De organiserende partijen Commonland en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) hebben hun krachten gebundeld en zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Gezamenlijk hebben zij voor de middelen gezorgd om de ontwikkeling van het lab mogelijk te maken. Van de deelnemers vragen wij een financieel bijdrage om de (hoofdzakelijk) materiële kosten in fase 1 te dekken. Deze kosten zijn opgebouwd uit:

*  Kosten van het locatie tijdens de driedaagse bijeenkomst in november

*  Kosten voor locatie en logistiek andere bijeenkomsten van fase 1

*  Kosten voor materialen gebruikt tijdens de bijeenkomsten

*  Een deel van de kosten voor facilitatie tijdens de lab-dagen