Focus van het lab

Het lab biedt handvatten voor het begrijpen van de complexe vraagstukken en systemen waar we deel van uitmaken. We leggen de nadruk op nader tot elkaar komen en begrijpen hoe we met onze initiatieven het collectieve welzijn kunnen dienen en in acht nemen. Bovendien is er aandacht voor bewustwording van je eigen rol en dat van jouw team binnen het grotere geheel. Dit bredere perspectief maakt het mogelijk om kansen te zien waar die eerst niet voor te stellen waren en naar aanleiding daarvan direct zinvolle acties te ondernemen.

Hieronder zie je een aantal kaarten met vragen die je een idee geven van hoe je uitdagingen en vraagstukken op systeemniveau zou kunnen benaderen.

De focus van het lab baseert zich op drie hoofdprincipes:

  1. Dat aanpakken en ervaringen uit het verleden niet toereikend zijn voor de complexe uitdagingen waar we tegenwoordig voor staan. Daarom biedt het lab een alternatief: leren van de toekomst die zich in het moment aandient. Wat voor mogelijkheden liggen er in het verschiet en hoe kunnen we daar alvast op inspelen? Hoe komen we los van onze geijkte gewoonten om tot iets nieuws te komen?

  2. Dat een reflectieve kijk op het systeem als geheel essentieel is om te weten waar die gouden kansen liggen en waar meer aandacht vereist is. Als we scherp in het vizier hebben wat voor realiteit we samen creëren, dan weten we ook welke acties wel of niet zinvol zullen zijn om daar een duurzame en positieve invloed op te hebben.

  3. Dat het zelfbewustzijn van de individuele spelers in een systeem direct invloed heeft op hoe succesvol hun acties binnen dat systeem zijn. Zoals William O`Brien, voormalig CEO van de Hannover Insurance Company, eens zei: “Het succes van een interventie is afhankelijk van de innerlijke toestand van degene die intervenieert.” Wie zijn wij en hoe verhouden we ons tot elkaar, de natuur en het systeem?

We kunnen stellen dat systemen op vier verschillende niveaus kunnen opereren: 1) vanuit traditie, 2) vanuit output- en efficiëntie-gerichtheid, 3) vanuit stakeholder-gerichtheid of 4) vanuit een focus op het geheel als ecosysteem. Het collectief innovatief vermogen waar we met dit lab samen naartoe werken, behoort tot het vierde niveau. Oftewel: opereren als een (re)generatief ecosysteem - zoals de natuur dat zelf in feite ook doet. Lees meer over de impact van het lab.